top of page
Näringsliv.png

Gator, torg och parker

Moderaterna i Boårs vill:

 • Att det finns balans mellan en delvis bilfri stadskärna och tillgänglighet för boende och näringsliv.

 • Att Borås Stad provar konceptet Shared Streets.

 • Att Allégatan återställs till paradgata.

 • Att Stora torget utvecklas som stadens vardagsrum.

 • Att PA Halls terrass utvecklas med växtlighet året om.

 • Att Viskan görs mer tillgänglig genom promenadstråk, piazzor och torg samt belysning utefter ån.

 • Att Stadsparken värnas som mötesplats - stadens finrum samt en plats för rekreation.

 • Att kommunen arbetar efter en tydlig skogsbruksplan.

 • Att grönområden, parker och torg ses över och sköts i hela kommunen.

 • Att fotgängares trygghet lyfts genom att belysa otrygga övergångsställen.

 • Att trafiksituationen runt om skolor och förskolor ska vara trygg.

Stadsplanering

Moderaterna i Borås vill:

 • Att handläggningen i plan- och byggprocessen är effektiv.

 • Att markanvisningen är rättssäker.

 • Att en ny brandstation förläggs på Viared.

 • Att Knalleland utvecklas till en modern och attraktiv urban stadsdel.

 • Lansera begreppet Urban Beach konceptet vid lämpliga ställen utmed Viskan för att möjliggöra badmöjligheter för boråsarna i urban miljö.

Parkering

Moderaterna i Borås vill:

 • Att det ska finnas fler parkeringsplatser med 30 minuters parkeringstid.

 • Att parkeringsnormen för studentbostäder ses över.

 • Att vid nybyggnation i centrala Borås måste en rimlig tillgång till parkeringsplatser för boende säkerställas.

Väg och Järnväg

Moderaterna i Borås vill:

 • Att Borås Stad verkar för en utbyggnad av en ny stambana mot Jönköping- Stockholm.

 • Att det utreds hur genomfartstrafiken i de centrala delarna av staden kan minska.

 • Att kommunen regelbundet inventerar och åtgärdar osäkra trafikmiljöer i hela kommunen.

Cykla i Borås stad

Moderaterna i Borås vill:

 • Att avställningsplatser för elsparkcyklar upprättas i kommunen.

 • Att fler cykelpumpar i anslutning till cykelparkeringar säkerställs.

 • Att det ska vara enkelt att ta med cykeln i kollektivtrafiken.

 • Att gång- och cykelbana finns sträckorna Sandevi-Backabo och Tämta-Fristad.

bottom of page