top of page
Trygghet.png

En trygg kommun för alla Boråsare

Att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet är en av samhällets mest centrala uppgifter. Mycket av ansvaret ligger i grunden hos staten, men Borås Stad måste på alla sätt som är möjliga för en kommun bidra till att skapa en trygg miljö. Den långsiktiga vägen till ett tryggt Borås är en politik för full sysselsättning där utanförskapet trycks tillbaka i alla Borås delar och kraftfulla satsningar på skolan så att barn oavsett bostadsadress ges alla chanser till en bra start i livet.

Ett Borås med trygga gator och torg byggs genom att göra staden levande. Satsningar på levande stadsdelar med stark handel, ett pulserande nattliv och ett brett kulturutbud ska kombineras med medveten fysisk planering av staden som motverkar otrygga miljöer. Borås stads arbete för att motverka bidragsbrott ska kraftigt förstärkas och stödet till dem som vill lämna kriminalitet och extremism ska förbättras genom att i större utsträckning dra nytta av framgångsrika avhopparprogram i civilsamhällets regi.

Bidragsfusk är en stor del av skuggsamhället i Borås och kostar skattebetalarna stora pengar som borde ha gått till att ge boråsarna bättre välfärd. Därför ska fusket motverkas med kraftfulla åtgärder och bidrag ska inte betalas ut till personer som inte har rätt att vistas i landet.

Moderaterna i Borås vill:

 • Att belysningen på lekplatser, skolgårdar och gångstråk förbättras i syfte att öka tryggheten.

 • Arbeta med långsiktiga och uthålliga insatser mot gängkriminella.

 • Använda trygghetskameror på otrygga platser.

 • Öka tryggheten med hjälp av ordningsvakter och trygghetsvärdar.

 • Fler trygghetsvandringar, riktat till både näringsliv och privatpersoner i syfte att kartlägga otrygga miljöer i hela kommunen.

 • Att antalet fältsekreterare utökas. 

 • Möjliggöra för krogarna att ha öppet längre.

 • Att det regelbundet genomförs trygghetvandringar i kommunen och på kommunens skolor.

 • Uppmuntra vuxenvandring.

 • Att fler poliser arbetar lokalt.

 • Att tryggheten ökar i samband med krogars stängning.

 • Att arbete med grannsamverkan uppmuntras.

 • Att lokalt arbete mot organiserad brottslighet bedrivs.

 • Att inga särskilt utsatta områden ska finnas i Borås.

 • Att det görs en översyn av stadens parker med syfte att öka tryggheten.

 • Att man aktualiserar belysningspolicyn med syfte att öka tryggheten.

 • Att för trasig offentlig belysning finns en åtgärdsgaranti som garanterar byte inom rimlig tid.

 • Att det görs en trygghetsöversyn av alla gångtunnlar inom kommunen.

 • Uppmuntra lokala intresseföreningars arbete med att åtgärda otrygga miljöer.

 • Att otrygga områden regelbundet ska kartläggas och att det i samverkan med andra aktörer.

 • Att ordningsvakter ska användas på otrygga platser.

 • Att det kontinuerligt utvärderas hur säkerheten i de kommunala IT-systemen kan öka.

Ett Borås som bekämpar hat, våld och sociala ofriheter

Friheten att leva sitt liv på ett sätt man själv önskar ska vara en lika självklar rättighet för alla Boråsare, oavsett kön, bakgrund eller sexualitet. Chefer och ledare i Borås stad har ett stort ansvar att säkerställa att stadens verksamhet är fri från diskriminering och att indikationer om att Boråsare drabbas av kränkande behandling, hot eller våld alltid leder till beivrande åtgärder. Alla Borås stads anställda, oavsett verksamhet eller nivå, ska ha rätt kunskap och verktyg att bemöta, hantera och agera mot rasism, antisemitism, hedersförtryck och annan form av diskriminering. Borås stad ska aldrig blunda för ofriheter och ta ansvar för att synliggöra och belysa den problematik som finns. 

Moderaterna i Borås vill:

 • Att det genomförs en översyn av bostadssituationen för personer som drabbas av relationsvåld med målsättning att finna lösningar på hur staden kan underlätta för dem att få en ny bostad.

 • Att all personal i skola och socialtjänst ska ha god kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld.

 • Att kvinnor och män aktivt uppmuntras och stöttas att starta egna företag inom välfärdssektorn.

 • Att förskola och skola arbetar aktivt med jämställdhet. 

 • Att oavsett kön, funktionshinder, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning ska lika förutsättningar ges att utöva idrott och ta del av fritidsaktiviteter.

 • Att oavsett kön, funktionshinder, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning ska anställda i kommunen ha möjligheter till karriärsutveckling.

 • Att sexuell läggning respektive könsidentitet och könsuttryck inkluderas i relevanta styr- och plandokument.

 • Att blanketter som kommunen använder är könsneutrala och inte förutsätter att exempelvis två föräldrar är av två olika kön.

bottom of page