top of page
Näringsliv.png

HBTQ

Borås ska vara en stad där man kan leva i trygghet och frihet – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

Stora framsteg har gjorts för hbtq-personers rättigheter under de senaste decennierna. Men mer måste göras. Hbtq-personer är fortfarande en högriskgrupp vad gäller psykisk ohälsa och självmord. Unga hbtq-personer mår ofta sämre än andra jämnåriga och löper större risk att drabbas av till exempel kränkningar. Särskilt allvarligt är att unga hbtq-personer ofta är utsatta såväl i skolan som på fritiden. Hbtq-personer riskerar även i hög grad att drabbas av hedersnormer och hedersförtryck.

Moderaterna i Borås vill: 

  • Att sexuell läggning respektive könsidentitet och könsuttryck inkluderas i relevanta styr- och plandokument.

  • Att blanketter som kommunen använder är könsneutrala och inte förutsätter att exempelvis två föräldrar är av två olika kön.

  • Att särskilda utbildningsinsatser genomförs för att stärka HBTQ-kompetensen i kommunens verksamheter.

  • Att socialtjänst erbjuder HBTQ-personer, oavsett kön, könsuttryck och/eller könsidentitet, som utsatts för våld eller hot om våld i nära relationer skyddat boende.

  • Att skolornas elevhälsoteam har bred kompetens inom HBTQ och HBTQ- personers hälsa.

  • Att HBTQ-fientliga föreningar, organisationer och samfund inte erhåller stöd från kommunen.

  • Att möjligheterna för att alla anställda ska kunna vara öppna på arbetsplatsen stärks.

  • Att HBTQ-kompetensen inom äldreomsorg och hemtjänst stärks.

bottom of page