top of page
Näringsliv.png

Ansvarstagande välfärd

 

Moderaterna i Borås vill:

 • Att den service som kommunen enligt lag har att tillhandahålla ska vara prioriterad.

 • Att alla mål som sätts i kommunens verksamhet ska vara realistiska, mätbara, allmänt accepterade, transparenta och kontinuerligt följas upp.

 • Att boråsaren erbjuds likvärdig service oavsett var i kommunen den bor.

 • Att genom god ekonomi säkerställa en god välfärd med hög kvalitet.

 • Att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt sätt.

 • Att all verksamhet ska bedrivas i enlighet med principen högsta möjliga kvalité till lägsta möjliga kostnad med syfte att hålla skattesatsen så låg som möjligt.

 • Att korruption ska motverkas genom att säkerställa och tydliggöra möjligheterna att utföra intern kontroll.

 • Att upphandlingsenheten ska förstärkas och inköpsrutinerna inom kommunen skärps.

 • Att kommunens förvaltningar, för att inte konkurrera med näringslivet, ska ha transparens vid upphandlingar.

 • Att en översyn av kommunens verksamheter görs med regelbundet, med syfte att undvika osund konkurrens.

 • Att kommunens finansiella mål ska värnas och nås.

 • Att kommunalskatten ska vara så låg som möjligt.

Stärkt medborgarinflytande

Moderaterna i Borås vill:

 • Att beslutsprocesser är tydliga och transparenta.

 • Att beslut och tillhörande handlingar ska vara lättillgängliga för boråsarna.

 • Att man ska utveckla, förklara och marknadsföra medborgardialoger för boråsarna.

 • Att det ska finnas en väg in för stadens medborgare för att slippas slussas runt med frågor.

 • Att kommunen ska ligga i framkant när det gäller e-tjänster.

 • Att verksamhetsresultat ska redovisas så att exempelvis val av förskola, skola och eller äldreboende kan baseras på fakta och tydlig information.

 • Att inventera behovet av och erbjuda information på modersmål i olika verksamheter.

 • Att kommunen kontinuerligt ser över vilken verksamhet som ska bedrivas i kommunal regi.

 • Att den kommunala campingverksamheten ska säljas.

 • Att den kommunala djurparken ska säljas.

 • Att kommunala fastigheter som det inte finns något behov av säljs.

 • Underlätta för alla alternativa utförare genom att dessa ges samma möjligheter och villkor.

 • Att utmanarrätten införs.

 • Att det uppdras till förvaltningarna att alltid presentera alla utförare av kommunal service.

 • Att den kommunala revisionens fristående ställning värnas.

 • Att Centrum för kunskap och säkerhets arbete med att långsiktigt och strategiskt förhindra att kriminalitet, oegentligheter och korruption får fäste i Borås Stads verksamheter främjas.

Styrning och ledning

Moderaterna i Borås vill:

 • Att alla nämnder ska upprätta en prioriteringsordning utifrån givna uppdrag från Kommunfullmäktige.

 • Att alla nämnder och bolag ska upprätta en tidsplan med tydliga deadlines för samtliga de uppdrag som givits dem.

 • Att kommunens taxor och avgifter inte ska vara högre än vad som krävs för att tillhandahålla den service som utlovas kommuninvånarna.

 • Att likvärdiga konkurrensvillkor ska råda mellan kommunala och privata aktörer i de fall kommunal verksamhet konkurrensutsätts.

 • Att budgetprocessen tidigareläggs.

 • Att alla verksamheter kontrolleras och granskas likvärdigt oavsett driftsform.

 • Att Borås Stad ska vara ledande i Sverige med digitala plattformar.

bottom of page