top of page
bilder hemsidan (1).png

En kulturrik och levande kommun

Borås kultur- nöjes- och besöksnäring är en central del för att bygga en attraktiv stad. Borås har en stor ung befolkning som efterfrågar ett levande och varierande nattliv. Därför ska Borås stad ha en tillåtande inställning för att skötsamma aktörer ska få möjlighet till friare öppettider och inte mötas av strängare regleringar än vad lagen kräver. Stadsplaneringen ska säkra att den finns områden där det är möjligt med mer högljudda arrangemang på senare tider.

Borås kulturliv ska erbjuda Boråsarna ett brett utbud och nå ut till fler. Kultur är ett sätt att mötas över generationsgränser och kan bidra till en bättre integration. 

Moderaterna i Borås vill:

 • Att krögarna själva ska få bestämma över sina öppettider.

 • Att kommunen ska arbeta för ett tryggare och ett mer levande nattliv.

 • Att Borås Stad ska bidra till att möjliggöra för såväl den idéburna som den privata sektorn att anordna fler både större och mindre kultur-, fritids- och idrottsevenemang i kommunen.

 • Att Borås Stad ska vara ett självklart val vid olika evenemang.

 • Att trygghetsskapande insatser som trygghetsvärdar och kameraövervakning nattetid finns.

 • Att aktörer inom restaurang- och krognäring ska behandlas likvärdigt.

 • Att kulturarv och konstverk ägda av kommunen ska vara tillgängligt för invånare och besökare.

 • Att biblioteken ska ha generösa öppettider året om.

 • Att fritids­ och kulturverksamhet till barn ska prioriteras.

 • Att kommunen utvecklar sitt kulturutbud.

 • Att en separat kulturfond för frivilliga bidrag och donationer inrättas.

 • Att Stadsbiblioteket ska ha generösa öppettider.

 • Att Borås Stads skulpturbiennal utvecklas.

 • Att samverkan mellan Borås Stad och kulturföreningarna ökar.

 • Att en digitaliserad konstsamling på Internet upprättas.

 • Att ett Art Center utreds.

 • Att Annelundsparken blir en skulpturpark med inriktning mot barn.

 • Att konstnärer bjuds in till att upprätta konstverk i Borås.

 • Att kultur riktad till barn och unga ska prioriteras.

 • Att verksamhet som gynnar ungas läsande ska vara högt prioriterad i Kulturnämndens verksamhet.

 • Att möjligheten att starta nya biblioteksfilialer ska prövas, till exempel i drive in- form eller i anslutning till handel.

 • Att ambitionen ska vara att konstverk ägda av kommunen ska vara tillgängliga för invånare och besökare.

Fritid och folkhälsa

Borås föreningsliv engagerar många. Det ideella arbetet som läggs ner spelar stor roll för Borås utveckling. Det är ett engagemang som vi vill uppmuntra och underlätta. Föreningslivet är en central del i att skapa en attraktiv stad. Flickor och pojkar ska ha en rättvis tillgång till fritidsaktiviteter genom att bidrag och tillgång till planer och lokaler fördelas jämställt. 

 

En meningsfull fritid med idrott eller föreningsverksamhet kan spela stor roll för många barns personliga utveckling och trygghet. Samtidigt är det viktigt att poängtera att politikens roll är att underlätta möjligheterna för mångas olika engagemang – inte att styra och bestämma över kulturen och fritiden. Tillgången till is- och simanläggningar måste stärkas för såväl föreningsliv som för Borås skolor. 

Moderaterna i Borås vill:

 • Planera var en multiarena för issport ska byggas.

 • Att hallar som används för idrottsundervisning ska ha likvärdig standard.

 • Möjliggöra för både breddidrott och elitsatsningar.

 • Att alla oavsett kön, funktionshinder, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning ska lika förutsättningar ges att utöva idrott och ta del av fritidsaktiviteter.

 • Att idrotten ska vara tillgänglig för alla. 

 • Att hälsocoacher inrättas i särskilt utsatta områden.

 • Att kommunens spår och leder underhålls.

 • Att det finns aktivitetsplatser för unga och seniorer i fler stadsdelar och orter.

 • Att det finns ett samarbete mellan skola och idrottsföreningar.

 • Att en fullstor idrottshall byggs i Sjömarken/Sandared-området.

 • Att skyttecentret färdigställs.

 • Att en multiarena för sporter som utövas på is byggs i kommunen.

 • Att fritidsverksamhet som riktar sig till barn och unga ska prioriteras. -

 • Att bidragsreglerna för fritidsverksamhet ska vara enkla.

 • Att kommunala fördelningen av resurser mellan olika sporter och aktiviteter kontinuerligt ska ses över.

 • Att tydliga krav ställs på de föreningar som erhåller föreningsbidrag.

 • Lever föreningar ej upp till Borås Stads bestämmelser dras bidraget in.

 • Att nya omklädningsrum byggs vid Ramnavallen.

 • Att kommunen ska ge goda förutsättningar för både bredd- och elitidrott.

 •  Att ridsporten ges goda förutsättningar att verka i Borås.

 • Att kommunens fritidsgårdar erbjuder öppettider efter behov.

 • Ge ungdomar inflytande och delaktighet i planeringen av den kommunala fritidsverksamheten.

 • Att det erbjuds föreningsdrivna fritidsgårdar i Borås.

 • Att fritidsgårdarna arbetar förebyggande.

 •  Utvärdera vilka åtgärder som kan genomföras för att fritidsgårdar i socialt utsatta områden ska kunna fylla ett tydligare syfte och fånga upp ungdomar i ett tidigt skede.

 • Att fritidsgårdar i kommunen erbjuder olika profilinriktningar. 

Ren, snygg och attraktiv stad

Moderaterna i Borås vill:

 • Att papperskorgar, askkoppar och sopkärl placeras utefter behov för att säkerställa en ren och snygg stad.

 • Att klotter ska saneras inom 24 timmar från det att anmälan inkommit.

 • Att efter större evenemang ska staden vara städad inom 24 timmar.

 • Att fler offentliga toaletter byggs till exempel i centrum samt i Ramnaparken.

 • Att det ska vara rent omkring återvinningsstationer samt att de kontinuerligt övervakas.

 • Att stadens infartsleder har välkomnande ”entréer”.

bottom of page