top of page
bilder hemsidan.png

En trygg start i livet - Förskola

I Borås ska barn få bästa möjliga start i livet. Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att uppfylla sina drömmar och skapa sin framtid. Det förutsätter en förskola med hög kvalitet och stort fokus på det svenska språket. Internationella mätningar visar att förskolan har avgörande betydelse för barnens chanser att lyckas i senare utbildning och därför måste alla Borås förskolor, men framför allt de i socialt utsatta områden, nå högre förskollärartäthet. Borås förskolor ska präglas av språkinlärning och god kvalitet. 

En förutsättning för en förskola med hög kvalitet, god arbetsmiljö och höga pedagogiska ambitioner i hela staden är att kompetensförsörjningen säkras genom att kommunen som arbetsgivare erbjuder goda arbetsvillkor, fortbildning och konkurrenskraftiga löner. Att vara förskolelärare i Borås Stad ska vara både ett roligt och ett tryggt arbete. 

Moderaterna i Borås vill:

 • Att personaltätheten i förskolan skall öka.

 • Att generell rätt till förskola erbjuds från ett års ålder.

 • Att andelen legitimerad personal inom förskola, skola och fritidshem ökar.

 • Att arbetet för en mångfald av inriktningar inom förskolan ökar.

 • Att förskolans pedagogiska arbete ska vara prioriterat. 

 • Att all undervisning som bedrivs ska ha stöd i forskning och beprövad erfarenhet.

 • Att det ges en timme idrott, eller rörelse, per dag i förskola och skola.

 • Att fritidshemmen kan genomföra sitt uppdrag, att vara ett komplement till utbildningen.

 • Att det ställs krav på att lokalerna ska vara så flexibla att de över tid kan användas till undervisning i olika skolåldrar.

 • Att det blir fler förskolepedagoger i förskolan.

 • Att det blir färre barn i förskolans barngrupper.

 • Att ”Öppen förskola” ska finnas på fler platser, på fler orter, gärna i samverkan med aktörer som redan verkar på orten.

 • Att föräldrars möjlighet till valfrihet stärks genom en god tillgång på barnomsorg bestående av förskolor, kooperativ, pedagogisk omsorg samt familjedaghem.

 • Att lönerna i Borås Stad är konkurrenskraftiga.

 • Att barnens språkutveckling främjas.

 • Fristående förskolor ska uppmuntras att starta verksamhet i kommunen.

 • Att tillsyn sker på lika villkor oavsett om det är en kommunal eller en fristående förskola.

 • Att marknadsföring och jämförelser ska ske på lika villkor oavsett utförare.

 • Att det byggs fler förskolor i kommunen och prioriteras där behovet är störst.

 • Att kommunens förskolor ska vara attraktiva arbetsplatser för både män och kvinnor.

 • Att förskolans pedagogiska arbete ska vara prioriterat.

 • Att varje förskola tydligt ska kunna redovisa hur de arbetar i relation till läroplanen.

 • Att det skapas långsiktiga mål för kommunens förskolor med 100 % behörig personal, förskollärare, barnskötare eller annan adekvat utbildning.

 • Att resursfördelningsmodellen ändras så att vistelsetid och andelen yngre barn blir mer avgörande för hur pengarna fördelas till förskolor.

 • Att vidareutveckla samarbeten med förskola, grundskola, Navet samt näringslivsorganisationer för att öka intresset hos elever i tidig ålder för naturvetenskapliga ämnen.

Skola och Utbildning - Grundskola

I skolan läggs grunden för unga Boråsares väg genom livet. Borås skolor ska vara en plats för kunskap och lärande. Alla elever ska lämna grundskolan med tillräckliga kunskaper och med behörighet till gymnasiet för en trygg framtid med jobb och egen försörjning. Skolgången ska kompensera för social utsatthet, möta varje elevs individuella behov och vara en trygg plats för alla elever.

Skolans resurser måste öka för att tidigare kunna fånga upp elever i behov av särskilt stöd och utöka antalet vuxna i skolan. Mer resurser behöver också gå till klassrummen. I Borås skolor ska alla elever få den hjälp de behöver. En kommun som Borås ska inte ha några dåliga skolor. Alla skolors resultat och kvalitet ska följas upp och granskas, så även de fristående skolorna. Borås skolutbud ska präglas av mångfald där fristående verksamheter välkomnas och ett fritt och aktivt skolval främjas, för att alla familjer ska kunna hitta en skola och en pedagogik som passar dem.

Moderaterna i Borås vill:

 • Att alla elever ges möjlighet att uppnå behörighet till fortsatta studier

 • Att Svenska och Matematik prioriteras i de lägre årskurserna.

 • Att skolorna ökar insatserna mot att bekämpa mobbning och att en nolltolerans införs.

 • Att det ska vara den elev som utsatt andra för mobbning eller kränkande behandling som ska flyttas och inte den som blivit utsatt.

 • Att varje skola ska ha en plan för hur studieron kan förbättras och tryggheten i och kring skolan öka.

 • Att elevhälsans arbete med psykisk ohälsa stärks genom att samverkan mellan skola, socialtjänst, BUP och elevhälsan.

 • Att alla elever ska få den kunskapsstimulans de behöver för att utvecklas.

 • Att Grundskolan ges stabila ekonomiska förutsättningar.

 • Att det garanteras att alla elever i behov av utredning eller åtgärdsprogram får det skyndsamt.

 • Att friskolorna får förutsättningar för att driva verksamhet på lika villkor.

 • Att insynsrätten av fristående skolorna sker.

 • Att Borås Stads skolor har möjlighet att erbjuda profil- och spetsutbildningar.

 • Att skolorna stödjer särbegåvade barn.

 • Att riskområden för mobbning på skolområden kartläggs.

 • Att evidensbaserade metoder används mot mobbning, kränkningar och trakasserier.

 • Att det säkerställs att elevhälsan har tillräckligt med resurser utifrån uppdrag och samarbete.

 • Att elever erbjuds fler hälsosamtal än idag.

 • Att samverkan mellan skola, socialtjänst, BUP och elevhälsan stärks.

 • Att man ska avlasta rektorerna det administrativa uppdraget och säkerställa det pedagogiska uppdraget.

 • Att man lyfter fram läraryrket och dess möjligheter i kommunen.

 • Att läxhjälp ska erbjudas de elever som behöver det såväl under skoltid som utanför skoltid.

 • Att lovskola ska erbjudas de elever som behöver det.

 • Att elever i så hög grad som möjligt ska vara anonym gentemot examinatorn till dess att provet genomförts.

 • Att det aktiva skolvalet bevaras.

 • Att information om det aktiva skolvalet ska ges på flera språk.

 • Att CFL (centrum för flerspråkigt lärande) värnas och utvecklas.

 • Att kommunala föreskrifter och regelverk kontinuerligt ses över i syfte att minska mängden administration för lärarna.

 • Att samverkan med friskolor verksamma i kommunen ska öka.

 • Att kommunen ska ha en välkomnande attityd gentemot friskolor.

 • Att varje elevs förutsättningar tas i beaktning i tidig ålder för att i tid kunna sätta in åtgärdsprogram om så behövs.

 • Att de insatser som sätts in i årskurs 6 och som är fortsatt nödvändiga inte faller bort i årskurs 7.

 • Att öka undervisningen i Svenska och Matematik med en timma för att öka måluppfyllelsen.

 • Att andelen behörig personal ökar i fritidshemmen.

 • Att en plan för att förbättra fritidshemmens likvärdighet upprättas.

 • Att vidareutveckla samarbeten med förskola, grundskola, Navet samt näringslivsorganisationer för att öka intresset hos elever i tidig ålder för naturvetenskapliga ämnen

Skola och Utbildning - Gymnasieskola

I Borås ska det finnas en gymnasieskola för alla, med en utbildning som ger unga chansen att nå sina drömmar. Vi vill att alla elever som går ur årskurs nio i Borås ska vara behöriga till gymnasiet och kunna välja utbildning och skola själva. Idag har Borås Stad vi fem kommunala gymnasieskolor och flera fristående aktörer utöver det. Varje gymnasieskola har sina inriktningar och profiler, både olika yrken men också spetslinjer så som idrottsutbildningar och Entreprenörskapsutbildningar. 

Moderaterna i Borås vill:

 • Att det aktiva skolvalet bevaras. 

 • Att fler fristående aktörer får möjlighet att starta upp gymnasieskolor.

 •  Att Borås får fler lärlingsutbildningar.

 • Att kursutbudet i såväl gymnasie- som vuxenutbildningen ska syfta till att så många som möjligt kommer i långvarig sysselsättning.

 • Att prov och inlämningar i högre grad bör rättas av pedagog annan än den som

 • undervisar eleven.

 •  Att samarbetet mellan elevhälsan och BUP stärks.

 • Att resultatfokuset i SFI-undervisningen ska öka.

 • Att KAA-utförandet förbättras.

 • Att betygens betydelse återinförs.

 • Att samarbetet mellan elevhälsan och BUP stärks.

 • Att det satsas på entreprenörsskapsfrämjande insatser.

 • Att kurserna Ung Företagsamhet och Företagsekonomi 1 ska kunna läsas av samtliga av gymnasieskolans elever.

 • Att praktik ska kunna erbjudas på högskoleförberedande program.

 • Att kommunala föreskrifter och regelverk kontinuerligt ses över i syfte att minska mängden administration för lärarna.

 • Att all SYV-verksamhet ska syfta till att öka chansen till att komma i långvarig sysselsättning.

 • Att all undervisning som bedrivs ska ha stöd i forskning och beprövad erfarenhet.

 • Att elever i så hög grad som möjligt ska vara anonym för examinatorn till dess att provet genomförts.

 • Att ersättning till utförare inom SFI i högre grad ska utgå från deltagarnas prestation.

 • Att avbrutna SFI-studier utan särskilda skäl ska leda till indraget eller sänkt ekonomiskt bistånd.

 • Att utbudet av gymnasieprogram såväl kommunalt som regionalt och delregionalt ska vara anpassat efter prognoser av arbetsmarknadens behov.

Skola och Utbildning - Vuxen- och Språkutbildning

Moderaterna i Borås vill:

 • Att de som helt eller devis saknar betyg ska prioriteras liksom utbildning som ger

  behörighet till högre utbildning eller arbete.

 • Att vuxenutbildningen ska vara så flexibel att människor som vill kombinera yrkesarbete med utbildning ges möjlighet att göra det.

 • Att svenska för invandrare ska vara möjligt att kombinera med arbete, yrkesutbildning eller praktikplats.

 • Att vuxna liksom elever inom grund- och gymnasieskola ska kunna välja vem som anordnar utbildning.

 • Att kontinuerligt arbeta för att Borås får fler yrkesprogram och lärlingsutbildningar utefter prognoser av arbetsmarknadens behov.

 • Att samarbetet med folkhögskolor utökas för att deras verksamhet ska kunna utgöra ett effektivt komplement till övrig utbildning.

 • Att kurser på Yrkeshögskolan kan erbjudas på del- och kvällstid.

 • Att föreskrifter och regelverk kontinuerligt ses över i syfte att minska mängden administration för lärarna.

 • Att all SYV-verksamhet ska syfta till att öka chansen till att komma i långvarig sysselsättning.

 • Att kursutbudet i såväl gymnasie- som vuxenutbildningen ska syfta till att så många som möjligt kommer i långvarig sysselsättning.

 • Att all undervisning som bedrivs ska ha stöd i forskning och beprövad erfarenhet.

 • Att det ska finnas en mångfald av aktörer i stadens vuxenutbildning.

 • Att krav på närvaro i SFI ska ställas.

Skola och utbildning - Högre studier

 • Att det möjliggörs att en tillräcklig mängd studentbostäder finns i Borås.

 • Att kommunen har en välutvecklad samverkan med Högskolan i Borås.

 • Att Borås ökar i attraktion för studenter på högskolenivå

bottom of page