top of page
miljö- och klimat.png

En grön och hållbar stad 

Borås ska gå före i den gröna omställningen genom att ställa tuffare krav på hållbart byggande när det gäller kommunens fastigheter. Vi ska möjliggöra en elektrifiering av fordonsflottan med hjälp av kraftigt utbyggd laddinfrastruktur och tack vare en stärkt fossilfri elproduktion genom att etablera lokal vätgasproduktion- och lagring. Vi ska även satsa på fler solceller på kommunala byggnaders väggar och tak. Borås gröna ytor ska förstärkas som koldioxidsänkor med hjälp av biokol, som motverkar den globala uppvärmningen och gynnar växtligheten. 

Moderaterna i Borås vill:

 • Att hänsyn tas till det hållbara samhället vid all samhällsplanering.

 • Att hänsyn tas till det hållbara samhället vid all samhällsplanering.

 • Att samhällsplaneringen utformas för att öka människors möjligheter att resa kollektivt eller gå och cykla där så är möjligt.

 • Förtäta byggnation i tätort, bland annat i syfte att värna värdefull åkermark. 

 • Uppmuntra till stadsodling.

 • Att en kommunal vindbruksplan tas fram.

 • Att bosättning och byggnation på landsbygden främjas.

Miljöansvar i den egna verksamheten

Livlösa sten- och asfaltsmiljöer ska i större utsträckning ersättas med grönska som förbättrar livsmiljön för såväl Boråsare som djur. Den biologiska mångfalden ska värnas i stadsmiljön genom att Borås stad ökar grönskan på mark, väggar och tak med en varierad växtlighet med inhemska växter. Boråsarna ska garanteras hälsosamma miljöer genom utökad tillsyn av vatten, förorenad mark, avfall och masshantering. Miljötillsynen är dessutom en effektiv metod för att få tillträde till verksamheter som missbrukas av den organiserade brottsligheten och ska därför få utökade resurser.

Moderaterna i Borås vill:

 • Att miljökonsekvensutredning ska göras vid kommunala beslut.

 • Att kommunen har en aktuell plan för dagvattenhantering.

 • Minska utsläpp av miljöstörande läkemedel i avloppssystem och i övrigt avfall.

 • Att kommunen arbetar aktivt för att minska matsvinnet.

 • Att maten till förskolor, skolor och äldreboenden lagas så nära den som ska äta maten som möjligt.

 • Att det säkerställs att saneringen av Viskan inte drar ut på tiden.

 • Säkerställa och utveckla kommunens vattenförsörjning och vattenkvalitet.

 • Påskynda studierna och åtgärderna för att motverka översvämningar.

 • Att det tas fram en kris- och beredskapsplan för hur kommunen kan förbereda sig för klimatförändringar

 • Att kontinuerligt följa upp och utvärdera hur kommunens naturreservat sköts.

 • Påskynda saneringen av förorenad mark.

 • Att det tas fram en kris- och beredskapsplan för hur kommunen kan förbereda sig för klimatförändringar.

 • Att Borås Stad säljer skogsinnehav som inte planeras att exploateras.

 • Att kommunen inför en tydlig skogsplan.

 • Att det installeras solceller/solpaneler på kommunens fastigheter.

 • Att förnybara energikällor väljs inom transport- och energisystem.

 • Att hänsyn tas till den biologiska mångfalden vid samhällsplanering

 • Kontrollera och agera vid förekomst av invasiva växter på kommunalägd mark.

 • Kontrollera och agera vid förekomst av granbarkborrens etablering i kommunägd skog så att skador undviks.

 • Försvåra vildsvins utbredning i kommunen.

Uppmuntra invånare och företag till hållbarhet

Moderaterna i Borås vill:​

 • Att miljöförvaltningens myndighetsroll som kontrollant ska kompletteras med rådgivningsuppdrag.

 • Uppmuntra lokala producenter av förnyelsebar energi.

 • Se utökad energirådgivning till privatpersoner, organisationer och företag för att minska energiförbrukningen i kommunen.

 • Att snabbladdningsstationer för elfordon ska finnas.

 • Att privata fastighetsägare uppmuntras att installera solceller/solpaneler på sina fastigheter.

bottom of page