top of page
bilder hemsidan (2).png

Bygg Borås för boråsarna

Borås ska byggas för Boråsarna. När staden växer ska det ske på ett sätt som förbättrar Boråsarnas vardag genom ett förbättrat serviceutbud och fler arbetstillfällen. Stadens tillväxt får däremot aldrig ske på ett sätt som försämrar Boråsarnas livsmiljöer. Därför ska stadsutvecklingen säkerställa att karaktären i Borås olika delar värnas, exempelvis genom att bevara småskaligheten i Borås byar och bygga högre där det passar in. Borås attraktivitet ska värnas genom en tilltalande bebyggelse. Hårda krav på god arkitektonisk utformning ska därför ställas vid nybyggnation. 

Oavsett var i Borås man bor ska möjlighet till återhämtning i naturen vara lättillgänglig. Därför ska tillgången till rekreations- och grönområden vara god i hela Borås. Staden ska byggas på ett sätt som säkrar framtiden med mindre sårbarhet mot klimatförändringarnas konsekvenser.

Borås ska byggas för att fler ska jobba. Alla stadsdelar ska planeras för god tillgång på lokaler och ytor för företag. Staden ska arbeta aktivt för att främja en levande stadskärna med en livskraftig centrumhandel genom stärkt tillgänglighet och att säkra möjligheter till effektiva transporter. Borås utsatta områden ska lyftas genom att möjliggöra för människor som tar sig in i samhället och börjar arbeta att stanna kvar i sitt bostadsområde och samtidigt göra bostadskarriär.

Alla Boråsare ska enkelt kunna röra sig i staden och effektiva transporter in och ut i Borås ska kunna ske för att värna Borås näringsliv och skapa fler arbetstillfällen. Boråsarnas mark ska användas effektivt och attraktiva ytor ska tillgängliggöras för ett levande stadsliv och besöksnäring genom att bygga fler parkeringar under mark där detta är möjligt.

Moderaterna i Borås vill:

 • Att kommunens stadsbyggnadsprocess effektiveras.

 • Att attraktiva bostäder utifrån människors olika behov byggs.

 • Att gång- och cykelbana planeras i och utanför Borås serviceorter. 

 • Att det planeras knutpunkter där gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik länkas samman.

 • Att de som bor på landsbygden ska ha en tillgänglig kollektivtrafik.

 • Att tillgången till vård, skola och omsorg på utanför serviceorter värnas.

 • Att det ska vara enkelt att leva och verka på landsbygden

 • Generationsbyggen/boende på landsbygden skall tillåtas och främjas av kommunen.

 • Att det uppmuntras till olika typer av boenden för äldre och byggs i kommunens orter.

 • Att kommunens stadsbyggnadsprocess effektiveras.

 • Att attraktiva bostäder utifrån människors olika behov byggs.

 • Att de kommunala bostadsbolagen ska kunna sälja fastigheter för att få råd till underhåll samt nybyggnation av bostäder.

 • Att de kommunala bostadsbolagen ska underlätta för hyresgäster att ombilda fastigheter till bostadsrätter eller ägarlägenheter.

 • Att fler attraktiva boendeområden möjliggörs genom möjligheten till strandnära byggnation.

 • Att kontinuerligt se över taxan för bygglov.

 • Att kommunala särkrav för byggnation motverkas.

 • Att Borås Stad möjliggör för fler villatomter i hela kommunen.

Service i hela kommunen

Moderaterna i Borås vill:

 • Att det ska vara enkelt att leva och verka på landsbygden.

 • Att det finns fungerande IT-lösningar och bra kommunikation och infrastruktur i hela kommunen.

 • Att kommunen utreder möjligheterna till, och om möjligt införa, fjärr- och distansundervisning för att kunna bibehålla små skolor.

 • Att tillgång till barnomsorg finns på landsbygden.

 • Att kommunen synliggör och informerar om de olika möjligheterna som finns att starta fristående verksamheter såsom förskola och föräldrakooperativ.

 • Att den yttre miljön ses över och sköts i hela kommunen i de fall Borås Stad är ägare.

 • Att tillgången till vård, skola och omsorg på utanför serviceorter värnas.

 • Att behovet av dygnet-runt-förskola i serviceorterna ses över.

 • Att näringsliv på landsbygden främjas.

Kollektivtrafik

Moderaterna i Borås vill:

 • Att verksamhetsområden som erbjuder många arbetsplatser ska ha tillgång till kollektivtrafik.

 • Att det planeras knutpunkter där gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik länkas samman.

 • Att de som bor på landsbygden ska ha en tillgänglig kollektivtrafik.

 • Att konceptet ’’byabuss’’ finns.

 • Att en tät dialog hålls med regionen för att hantera kollektivtrafikens utmaningar.

bottom of page