top of page
Tillgänglighet och delaktighet.png

Tillgänglighet och delaktighet för alla boråsare

Borås ska vara en tillgänglig, inkluderande och levande stad för alla som bor och vistas här. Den som lever med en funktionsnedsättning ska garanteras goda levnadsvillkor och kunna leva ett liv fullt integrerat med övriga samhället. Stadens gator och infrastruktur ska vara fungerande för alla. LSS-bostäder ska byggas i olika delar av Borås på ett sätt som främjar inkludering för de boende. Bostäderna ska vara trygga hem där brukarna kan leva goda och värdiga liv. Olagliga inlåsningar och lokaler som snarare för tankarna till svunna tiders institutioner ska aldrig mer få förekomma i Borås.

Arbetsmarknaden måste bli tillgänglig för Boråsare med funktionsnedsättning. Stadens prioriteringar ska därför vara att bryta inlåsningseffekter, öka kontakten med den reguljära arbetsmarknaden och kunskapen hos arbetsgivarna. 

Moderaterna i Borås vill:

 • Att personer mer funktionshinder ska i så hög utsträckning som möjligt ska få hjälp med att delta på den reguljära arbetsmarknaden.

 • Fler aktörer ska tillåtas verka inom funktionshinderverksamheten för att minska köer och öka valfriheten.

 • Arbeta för att alla med funktionshinder ska få delta i daglig verksamhet.

 • Göra stadens utemiljöer och kommunens fastigheter mer tillgängliga för de med funktionshinder.

 • Kommunens personal ska ha god kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Att personer mer funktionshinder ska i så hög utsträckning som möjligt ska få hjälp med att delta på den reguljära arbetsmarknaden.

 • Att brandskydden på boende med särskild service i kommunen ska vara fullgoda.

 • Att tillgänglighetsbrister som finns i utemiljön och stadens fastigheter ska avhjälpas.

 • Verka för att likabehandlingsprincipen ständigt hålls aktuell i den löpande handläggningen av insatser via LSS.

 • Lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet ska bibehållas.

 • Säkerställa att personer som bor påbBoende med särskilt service får lika sjukvård och tandvård i samarbete med regionen.

 • Att möjliggöra att LSS-verksamheter drivs av privata aktörer.

 • Att takten för utbyggnaden av LSS-boende ökar.

bottom of page