top of page
Kommunstyrelsen3.png

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens försörjningsstöd, arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning, invandring, integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska

Birgitta Bergman - 2:e vice ordförande

birgitta.bergman@politiker.boras.se

Lina Nilsson - Ledamot 

lina.nilsson@politiker.boras.se

Jonas Garmarp - Ersättare

jonas.garmarp@politiker.boras.se

Mathias Ruuska - Ersättare

mathias.ruuska@politiker.boras.se

Fritid- och Folkhälsonämnden

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del.

Annette Nordström - Ledamot 

anette.nordstrom@boras.se

Marita Bäck - Ledamot 

marita.christina.back@politiker.boras.se

Felix Angwald - Ersättare

Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogiska omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Marie Fridén - Ledamot

marie.friden@politiker.boras.se

Stefan Medin - Ledamot

stefan.medin@politiker.boras.se

Jessica Sjösten  - Ersättare

jessica.sjosten@politiker.boras.se

Katja Lecznar - Ersättare

katja.anna.lecznar@politiker.boras.se

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden ansvarar för kommunens grundskola och grundsärskola för elever i åldrarna 6 till 15 år.

Martin Nilsson - 2:e vice ordförande

martin.nilsson@politiker.boras.se

Ulf Sjösten - Ledamot

ulf.sjosten@politiker.boras.se

Ebba Magnusson - Ersättare

ebba.felicia.magnusson@politiker.boras.se

Susanne Blid Roos - Ersättare

susanne.blid.roos@politiker.boras.se 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare, sfi. 

Marie Fridén - 2:e vice ordförande

marie.friden@politiker.boras.se

Melina Gustafsson - Ledamot

melina.gustafsson@politiker.boras.se

Lars Andrén - Ersättare

Jenny Lindberg

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd avseende kommunal individ- och familjeomsorg, vad gäller insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Hasse Ikävalko - 2:e vice ordförande

hasse.ikavalko@politiker.boras.se

Marcus Robertsson - Ledamot

marcus.robertsson@politiker.boras.se

Vivi Roswall - Ersättare

vivi.roswall@politiker.boras.se

Markku Nyrensten - Ersättare

Kulturnämnden

Kulturnämnden ska främja kulturlivet i Borås och ansvarar för en allmän kulturprogramverksamhet, konstnärlig utsmyckning samt kulturmiljö- och bevarandefrågor. Nämnden ger stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar, kulturstipendier.

Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet med att nå stadens miljömål och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Nämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs.

Cecilie Tenfjord-Toftby - 2:e vice ordförande

cecilie.tenfjord-toftby@politiker.boras.se

Katrine Andersson - Ersättare

katrine.andersson@politiker.boras.se

Helena Schicht - Ersättare

eva.helena.schicht@politiker.boras.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar över att se till att kommunen följer plan- och bygglagen. Det är Samhällsbyggnadsnämnden som har den närmsta insynen i byggnadsverksamheten. Dessutom ska nämnden se till att verksamheten, alltså Samhällsbyggnadsförvaltningen, bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Lars-Gunnar Comén - 2:e vice ordförande

lars-gunnar.comen@politiker.boras.se

Pär Månsson - Ersättare

per.mansson@politiker.boras.se

Lars Gustaf Andersson - Ersättare

lars-gustaf.andersson@politiker.boras.se

Servicenämnden

Servicekontoret har till uppgift att erbjuda och utföra tjänster till kommunala förvaltningar och bolag inom:

 • nybyggnad, skötsel och underhåll av gatu-, mark- och VA-anläggningar

 • nybyggnad, skötsel och underhåll av parker, grönytor och idrottsanläggningar

 • underhåll och reparation av byggnader med smärre om-, till- och nybyggnation

 • fastighetsskötsel

 • verksamhetsstöd och vaktmästeritjänster

 • lokalvård

 • mekaniska och fordonstekniska verkstadsarbeten

 • fordons- och maskinuthyrning

 • servicetjänster inom kopiering, layout och utskriftsenheter

 • telefonväxel, reception, budtjänster och stadshusservice

 • IT-tjänster åt kommunens förvaltningar och bolag

 • administrativ service inom redovisning, personal- och löneadministration

Georg Guldstrand - 2:e vice ordförande

georg.guldstrand@politiker.boras.se

Sofia Sandänger - Ledamot

sofia.sandanger@politiker.boras.se

Christina Zetterstrand - Ersättare

christina.zetterstrand@politiker.boras.se

 

Erik Barker - Ersättare

Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Nämnden ansvarar även för kommunens socialpsykiatri som bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende. Nämnden har även ansvar för hälso- och sjukvård för de berörda målgrupperna.

Mattias Karlsson - 2:e vice ordförande

mattias2.karlsson@politiker.boras.se

Bill Bakkemose - Ersättare

bill.bakkemose@politiker.boras.se

Karl Erlandsson Kuitems - Ersättare

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Paul-André Safko - Ledamot

paul-andre.safko@politiker.boras.se

Stefan Lundahl - Ledamot

Maria Nordgren - Ersättare

Henrik Brundin - Ersättare

henrik.brundin@politiker.boras.se

Vård- och äldrenämnden

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse, dagverksamhet samt trygghetslarm. Nämnden ansvarar också för handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Anders Johansson - Ledamot

anders.j.johansson@politiker.boras.se

Anna Christensen - Ledamot

anna.christensen@politiker.boras.se

Pirita Isegran - Ersättare

pirita.isegran@politiker.boras.se

Jan-Peter Ottaeus - Ersättare

Lotta Löfgren Hjelm - 2:e vice ordförande

lotta.hjelm@politiker.boras.se

Anah Sjösten - Ledamot

anah.sjosten@politiker.boras.se

Annelie Jernberg - Ersättare

Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Anna Christensen - 2:e vice ordförande

anna.christensen@politiker.boras.se

Annelie Jernberg - Ledamot

 

Viola Orbelin - Ersättare

viola.orbelin@politiker.boras.se

 

Stefan Medin - Ersättare

stefan.medin@politiker.boras.se

bottom of page