top of page
Jobb och Företagande (1).png

Bra villkor för företagande och entreprenörer

Företagsklimatet och möjligheterna till jobb är avgörande för Borås utveckling. Därför vill vi att kommunen ska för­ stärka sitt arbeta för att förbättra företagsklimatet. Osund konkurrens ska undvikas i den kommunala verksamheten och företag ska aktivt uppvaktas när de befinner sig i om­ eller nyetableringsfasen. 

 

Kommunens ska aldrig ta ut en högre kommunalskatt än vad som krävs för att upprätthålla god kvalitet i välfärdens kärnverksamheter.

Vi ser också att det är viktigt att förstärka kopplingen mellan gymnasieskolan och yrkeslivet. Utbudet av gymnasieprogram ska vara anpassat efter prognoser av arbetsmarknadens behov. Unga ska vara redo för att kliva ut på arbetsmarknaden – både som anställda och som egen företagare. Kurser i Företagsekonomi och Ung Företagsamhet ska erbjudas som valbara kurser på alla gymnasieprogram i kommunen.

 

Vuxenutbildningen ska vara så flexibel att människor som vill kombinera yrkesarbete med utbildning ges möjlighet att göra det.

Moderaterna i Borås vill:

 • Att Skattenivån ska inte vara högre än vad som krävs för att upprätthålla en god kvalité i kommunens kärnverksamhet.

 • Att kommunen ska undvika osund konkurrens.

 • Att införa lagen om valfrihet på fler områden och förorda ramavtal framför entreprenader.

 • Att det finns verksamhetsmark avsedd för företag som både vill ny- och ometablera sig i kommunen.

 • Att kommunen har en strategi för att kunna ha en långsiktig framförhållning i arbetet med planering av industrimark, handelsområden, bostäder med mera.

 • Att man utvecklar samspelet mellan näringslivet och kommunen samt alltid strävar efter att korta handläggningstiderna.

 • Att upphandlingar utformas så att även mindre företag ges möjlighet att delta.

 • Att kommunal samhällsplanering ska ta hänsyn till hur den gynnar de lokala arbetstillfällena.

 • Att konkurrens ska ske på lika villkor mellan privata och offentliga utförare.

 • Att handläggningen av försörjningsstöd ska automatiseras så att resurser kan omdisponeras till jobbskapande aktiviteter.

 • Att hembesök genomförs hos de som uppbär försörjningsstöd.

 • Att alla misstänkta bidragsbedrägerier ska polisanmälas.

 • Att det ställs krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet för personer som erhåller ekonomiskt stöd.

 • Arbeta för att deltagare i daglig verksamhet kommer in på den reguljära arbetsmarknaden.

 • Underlätta för alla ungdomar i kommunen att få feriejobb.

 • Ge företag möjlighet att annonsera feriejobb på Borås Stads hemsida.

 • Att all studie- och yrkesvägledning ska syfta till att öka chansen att komma i långvarig sysselsättning.

 • Att kommunen har en konkurrenspolicy.

Integration

Moderaterna i Borås vill:

 • Integrationen ska vara kopplad till arbetsmarknaden.

 • Att det underlättas för företagsinkubatorer som hjälper invandrare att starta företag.

 • Att samhällsinformation ges på modersmål.

 • Motverka diskriminering samt främlingsfientlighet och rasism i Borås.

 • Att samhällsorientering ska inledas så snart som möjligt efter att en nyanländ kommit till kommunen.

bottom of page