top of page
Näringsliv.png

Socialtjänst

 

Moderaterna i Borås vill:

 • Att stöd till brottsofferjour finns.

 • Att stöd till kvinnojour, tjejjour och mansjour säkerställs långsiktigt.

 • Att det genomförs en översyn av bostadssituationen för personer som drabbas av relationsvåld med målsättning att finna lösningar på hur staden kan underlätta för dem att få en ny bostad.

 • Att socialtjänsten arbetar utifrån att samordna medverkan av nätverk kring den enskilde.

 • Att socialtjänsten ska samverka med allmännyttan för att tillhandahålla kommunala kontrakt vid nybyggnation.

 • Att alla misstänkta bidragsfusk ska polisanmälas.

 • Att avhopparverksamheten ska utvecklas och prioriteras.

 • Att det ska ställas tydliga och höga krav på samtliga vårdinstanser, avsett om de ges i egenregi eller upphandlas. Beslutade insatser ska därför kontinuerligt följas upp och utvärderas.

 • Att socialtjänsten ska finnas tillgänglig digitalt.

 • Ekonomiskt bidrag ska fördelas jämt mellan vuxna boende i samma hushåll för att främja jämställdhet mellan könen.

 • Att all personal i skola och socialtjänst ska ha god kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld.

 • Att samarbetet med andra kommuner ökar kring framtagande av skyddat boende.

 • Att Borås Stad tillsammans med Västra Götalandsregionen ska öppna en tillnyktringsenhet.

 • Att samverkan med Mikamottagningen, Mottagning för unga män och ungdomsmottagningarna i kommunen utvecklas.

 • Att socialtjänsten ska ha koppling till polisen.

Barn och unga

Moderaterna i Borås vill:

 • Utveckla samarbetet med föreningslivet i arbetet med barn och unga i riskzon.

 • Att socialsekreterare ska arbeta flexibelt så att de i högre grad ska kunna möta barn och unga på de arenor där de finns.

 • Att socialsekreterares arbete ska fokusera på att öka graden av meningsfullhet i fritid och skolgång.

 • Att socialtjänsten samverkar med skolan för att informera om risker med kriminalitet och missbruk.

 • Att socialtjänsten samverkar med familjerna till barn som ligger i riskzon för kriminalitet och missbruk i så hög utsträckning som möjligt.

 • Att stöd till verksamheten vid Barnahus i Borås ska vara prioriterat.

 • Att arbetet med Mini-Maria prioriteras.

 • Utveckla och utöka fältverksamheten

Hemlöshet

Moderaterna i Borås vill:

 • Att kommunen jobbar förebyggande att inga vräkningar av barnfamiljer sker i Borås.

 • Att kommunen ska samarbeta med föreningar, organisationer och enskilda som arbetar med att stödja hemlösa.

 • Att de kommunala bostadsbolagen och socialtjänsten samverkar kring lägenheter.

 • Att unga i ålders 18-21 år utan bostad som fullföljer sina studier ska ha rätt till

  försörjningsstöd i de fall de inte någon annan bistår med försörjning.

bottom of page