top of page
Äldreomsorg.png

En äldrevård att vara stolt över

Människor upphör inte att vara individer med egna önskemål och behov bara för att man har blivit äldre. Därför ska Borås stads verksamhet riktad mot äldre främja mångfald och valfrihet. Ensamheten bland äldre ska motverkas genom ett fördjupat samarbete med civilsamhället och genom att skapa fler möten över generationsgränserna. Aktiva åtgärder ska vidtas för att motverka den psykiska ohälsan bland äldre.

Den breda språkliga kompetens som finns i Borås måste användas i äldreomsorgen för att öka tryggheten och kvaliteten. Borås äldreomsorg ska i betydligt större utsträckning än idag dra nytta av nya digitala hjälpmedel för att öka kvaliteten i omsorgen och förbättra arbetsmiljön för personalen.

Moderaterna i Borås vill:

 • Att äldre, som har behovet, ska få plats på trygghetsboende eller äldreboende.

 • Värna rätten att kunna välja mellan kommunala och privata utförare.

 • Att den som tar emot vård i hemmet ska alltid i förväg veta vem som kommer.

 • Ge ökade möjligheter för äldre par, i behov av vård, att bo tillsammans.

 • Att maten som serveras ska vara både god och näringsrik.

 • Stärka möjligheterna till utomhusvistelse och fysisk aktivitet efter egen förmåga.

 • Bygga en demensby.

 • Att personal inom vård och äldreomsorg ska behärska svenska.

 • Att lika villkor gäller för kvalitet och tillsyn mellan privata och offentliga utförare.

 • Att brandskydden inom äldreomsorgen är fullgoda.

 • Att möjliggöra att äldreboenden drivs av privata aktörer.

 • Ge de äldre större inflytande över och rätten att själva bestämma hur de vill ha sin omsorg.

 • Att all kommunens personal som möter brukare i hemmet ska legitimera sig.

 • Att på mötesplatser och boenden finns tillgång till hjälp med IT-tjänster.

 • Att det ska finnas trygghetsboenden i hela kommunen.

 • Att äldre över 90 år som upplever otrygghet ska få plats på särskilt boende.

 • Att de som har hemtjänst, i så stor utsträckning som möjligt möter samma personal.

 • Att de som har hemtjänst i förväg vet vilken personal som kommer hem till dem.

 • Att de äldre ska få bättre information om möjligheten att kunna anlita RUT-tjänster.

 • Att kommunen ger information om alla hemtjänstutförare i Borås.

 • Att en plan tas fram för att bättre kunna möta de äldres språkliga behov.

 • Att det genomförs ett matlyft inom äldreomsorgen.

 • Att anhörigas insatser bättre tillvaratas och att anhörigstödet stärks.

 • Att samverkan med regionen i frågor som vård, tandvård och nutrition stärks.

 • Att den äldre ska ha rätt till kroppslig integritet och ett privatliv.

 • Att möjligheten till parboende finns.

 • Att lika villkor gäller för kvalitet och tillsyn mellan privata och offentliga utförare.

 • Att brandskydden inom äldreomsorgen är fullgoda.

 • Att möjliggöra att äldreboenden drivs av privata aktörer.

 • Ge de äldre större inflytande över och rätten att själva bestämma hur de vill ha sin omsorg.

 • Att all kommunens personal som möter brukare i hemmet ska legitimera sig.

 • Att på mötesplatser och boenden finns tillgång till hjälp med IT-tjänster.

 • Att det ska finnas trygghetsboenden i hela kommunen.

 • Att äldre över 90 år som upplever otrygghet ska få plats på särskilt boende.

 • Att de som har hemtjänst, i så stor utsträckning som möjligt möter samma personal.

 • Att de som har hemtjänst i förväg vet vilken personal som kommer hem till dem.

 • Att de äldre ska få bättre information om möjligheten att kunna anlita RUT- tjänster.

 • Att kommunen ger information om alla hemtjänstutförare i Borås.

 • Att en plan tas fram för att bättre kunna möta de äldres språkliga behov.

 • Att det genomförs ett matlyft inom äldreomsorgen.

 • Att anhörigas insatser bättre tillvaratas och att anhörigstödet stärks.

 • Att samverkan med regionen i frågor som vård, tandvård och nutrition stärks.

 • Att den äldre ska ha rätt till kroppslig integritet och ett privatliv.

 • Att möjligheten till parboende finns.  

 • Att stöd alltid ska erbjudas till anhöriga till personer med demens, även när den drabbar yngre.

 • Att kommunen ska ha insatser riktade till unga dementa.

 • Att det finns hemtjänstpersonal med särskilt hög kompetens när det kommer till demenssjukdomar.

 • Att det ska finnas vård- och äldreboenden med olika profil.

 • Att boendemiljön är utformade så att de stimulerar alla kroppens sinnen.

 • Att äldreboenden är klimatanpassade och hållbara för såväl boende, medarbetare och besökare.

 • Förstärka bygdens traditioner på äldreboende genom konst, installationer och skulpturer.

 • Möjliggöra installationer av smart teknik för att framtidssäkra tryggare boenden.

 • Att maten ska tillagas lokalt när det är möjligt.

 • Att måltidsmiljön ska vara stimulerande och hemtrevlig.

 • Att det ska vara möjligt för den som har hemtjänst att få maten lagad hemma.

 • Att språkkrav ska finnas för anställningen inom äldreomsorg och hemtjänst.

bottom of page